Dołącz do czytelników
Brak wyników

Artykuły

12 maja 2015

Dwie drogi, jeden cel

0 96
Po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej istotnym aspektem prowadzenia działalności stało się formułowanie strategii rozwoju. Menedżerowie wykazują się zdolnością do powoływania do życia ciekawych koncepcji rozbudowy zarówno wewnętrznej, jak i zewnętrznej firm. Wszystkie te działania mają na celu podniesienie konkurencyjności na rynku i poprawę wizerunku w oczach klientów, niosąc ze sobą spore szanse, lecz niejednokrotnie także duże zagrożenia.

Strategia, z języka greckiego dowództwo, to odbywający się nieustannie proces przygotowania, planowania, działania i analizy, dążący do osiągnięcia założonych celów w oparciu o warunki, możliwości, miejsce i czas. W celu jasnego sprecyzowania celów przedsiębiorstwa każdy menedżer powinien opracować misję i wizję firmy. Misja to wartości charakteryzujące przedsiębiorstwo, które opisują jego rolę w danej społeczności, oraz wkład w otoczenie. Wizja zaś to to, co dana firma chce osiągnąć w ograniczonej perspektywie czasowej, np. za 5 czy 10 lat. Strategia jest sposobem na osiągnięcie stanu opisywanego przez wizję, czyli doprowadzenie działalności z punktu A do punktu B jak najbardziej optymalną drogą, co oznacza minimalizowanie kosztów i maksymalizowanie zysków. Wyróżniamy różne rodzaje strategii: strategię wzrostu, obronną, stabilizacji rynkowej, redukcji czy kombinowaną, skupioną na jednym wyrobie lub rozbudowanym portfelu produktów, w zależności od określonych uprzednio celów. Celem strategicznym może być zarówno rozwój działalności o 10% w perspektywie 2 lat, jak i jej redukcja, o ile tylko jest to cel podejmowany świadomie przez kierownictwo.

Grennfield – rozwój wewnętrzny

W zakresie planowania strategicznego istotnym zagadnieniem jest rozwój wewnętrzny i zewnętrzny przedsiębiorstwa. Do rozwoju wewnętrznego zaliczamy wszelkie działania i procesy rozbudowujące już istniejące obiekty, czyli budowa nowych działów, inwestycja w sektory, których dana firma nie była dotychczas uczestnikiem. Wewnętrznym sposobem rozwoju przedsiębiorstwa są także inwestycje typu greenfield, czyli otwieranie placówek danej spółki za granicą. Tego typu rozwiązanie poleca się szczególnie, kiedy marka producenta jest znana w danym kraju, a jego warunki gospodarcze są korzystne dla zagranicznych inwestorów. W kraju docelowym tworzona jest zupełnie nowa jednostka, poprzez instalowanie urządzeń, budowę obiektów, otwieranie działów czy placówek miejscowych, czyli otwieranie działalności gospodarczej pozostającej pod banderą firmy matki. Jest to szczególnie opłacalne, gdy proces produkcyjny jest pracochłonny, a może być realizowany nisko kosztowo w kraju docelowym bądź sprowadzany z firmy macierzystej.

Fuzje i przejęcia

Do zewnętrznych sposobów rozwoju przedsiębiorstwa zaliczamy fuzje, przejęcia i alianse strategiczne. Fuzją nazywamy operację łączenia dwóch lub więcej podmiotów gospodarczych w celu osiągnięcia celów strategicznych. Fuzja to także powstanie nowego podmiotu w wyniku połączenia kilku przedsiębiorstw lub przejęcia jednego przez inne.

Do najczęściej wymienianych rodzajów fuzji należy połączenie poziome, czyli kilku struktur zajmujących się podobnymi usługami lub wytwarzaniem tożsamych produktów w ramach jednej bądź kilku branż.

Mamy wówczas do czynienia z działaniem mającym na celu poszerzenie danego rynku zbytu, rozszerzenie oferty sprzedażowej lub optymalizację kosztów w oparciu o uwspólnienie struktur, np. działu zakupów, utrzymania ruchu czy sprzedaży. Kolejnym przykładem popularnej fuzji jest połączenie pionowe, czyli kilku podmiotów zajmujących się uprzednio kolejnymi etapami przygotowania tego samego produktu. W tym przypadku firmy łączą się, by sprostać oczekiwaniom wspólnego klienta finalnego, ograniczyć wydatki administracyjne, a przede wszystkim zwiększyć kontrolę nad produktem ostatecznym poprzez monitorowanie całego procesu produkcyjnego, a nie tylko jego pojedynczych elementów. Z fuzją konglomeratową zaś mamy do czynienia, gdy zaangażowane w nią przedsiębiorstwa działają w różnych branżach w sposób uzupełniający się, np. produkcja i szkolenia techniczne. Tego typu połączenia mają na celu zwiększenie znaczenia podmiotu na rynku, poszerzenie grupy o...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy