Dołącz do czytelników
Brak wyników

Technologie

7 czerwca 2022

NR 3 (Maj 2022)

Znakowanie w przemyśle spożywczym

0 109

Na etykiecie lub opakowaniu żywności powinny się znajdować informacje, które służą ochronie zdrowia konsumentów i pozwalają im na dokonywanie świadomych wyborów.

Na rynku dostępna jest szeroka gama urządzeń do znakowania opakowań. Do najbardziej popularnych należą systemy atramentowego druku ciągłego, termicznego druku atramentowego, nadruku termotransferowego i druku laserowego. Tak duża różnorodność pozwala na wybranie optymalnego systemu dla określonej aplikacji. 

Podstawa prawna

Wymagania dotyczące znakowania żywności zawarte są w szeregu dokumentów. Podstawę dla nich stanowi m.in. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 (Dz. Urz. UE L 304 z 21.11.2011 r., z późn.zm.), które obowiązuje w całej Unii Europejskiej.
Dodatkowo w Polsce stosowne przepisy zawarte są w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, w ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, oraz w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych....

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy