Dołącz do czytelników
Brak wyników

Dodatek specjalny

23 grudnia 2020

NR 5 (Wrzesień 2017)

Casebook: Wpływ cechy fizycznej wyrobu na przestoje prasy meblarskiej

0 57

Prognozowanie działań prewencyjnych dla maszyn i urządzeń w zakładach produkcji mebli wymaga poszukiwania najwłaściwszego kryterium oceny relacji zachodzących pomiędzy maszyną a proponowaną metodą pracy oraz rodzajem produkowanych elementów.

 

Wprowadzenie

Podstawą do tworzenia prognoz mogą być pomiary takich wielkości, jak wibracje, temperatura, hałas czy informacje o układzie smarowania (np. ciśnienie, skład chemiczny smaru/oleju, właściwości fizyczne). Dzięki zbiorowi zarejestrowanych danych o zaistniałych zdarzeniach w trakcie pracy obiektu oraz ich analizie jest się w stanie ustalić pewne symptomy alarmujące o nieprawidłowym funkcjonowaniu obsługiwanej maszyny, które można powiązać z cechami fizycznymi produkowanego wyrobu. Jest to dowodem na istnienie korelacji, którą należałoby uwzględnić zarówno w procesie realizacji zamówienia na produkowany wyrób, jak i w planowanych działaniach prewencyjnych. Badania siły oraz rodzaju tej zależności mogą wspomóc realną ocenę planu produkcji, zobligować do poszukiwania rozwiązań usprawniających, a także podnieść efektywność produkcji poprzez zastosowanie planowych działań prewencyjnych we właściwym czasie. Działania te są zależne od natężenia pewnych właściwości fizycznych materiału, charakterystycznych dla poddawanego badaniu obiektu. Bezpośrednie oddziaływanie jednej lub kilku właściwości fizycznych obrabianego elementu na maszynę będzie przedmiotem dalszej części tego artykułu.

 

Interpretacja stanu prasy w oparciu o pozyskane dane

Pozyskiwanie sosnowego drewna klejonego w analizowanym przykładzie odbywa się w wyniku sklejenia ze sobą warstw drewna o grubości od 14 do 50 mm na szerokości, w zależności od jego dalszego przeznaczenia. Proces klejenia płyty polega na klejeniu lameli litej tarcicy lub łączonej na mikrowczepy, czyli drewna łączonego wstępnie na długości, a następnie w prasie na jego szerokości. Połączone warstwy stanowią płyty, w których w zależności od wymaganej specyfikacji wyrobów eliminuje się liczbę sęków oraz innych nieakceptowalnych cech materiału. Ważnym elementem procesu jest formatowanie w trakcie sklejania. Elementy, po wyjęciu z prasy, po okresie sezonowania są kalibrowane do wymaganej grubości, a następnie przekazywane do dalszej części procesu lub bezpośrednio po sztaplowaniu do sprzedaży. Schemat prasy stosowanej w przedsiębiorstwie pokazano na rys. 1.

Typowy proces klejenia w prasie zajmuje ok. 3 minuty. Maszyna, która pracuje w trybie trzyzmianowym, jest obsługiwana przez jednego operatora oraz pracowników odpowiedzialnych za sortowanie lamel (klejonych elementów drewna) i ich reperację.

 

Rys. 1. Schemat prasy do klejenia drewna

 

Tab. 1. Średni procentowy udział przestojów w całkowitej realizacji planu produkcji w badanym okresie
KATEGORIA
PRZESTOJU
AWARIE TECHNICZNE –
KOREKCJA
PRZESTOJE
PROFILAKTYCZNE –
PREWENCJA
PRZESTOJE
ORGANIZACYJNE –
USTAWIANIE
PARAMETRÓW PROCESU
Charakterystyka awarie wpływające bezpośrednio
na efektywność sprzętu, np. awaria
pneumatyczna czy mechaniczna
prasy, układu klejowego, ustawianie
konta, czujników, generatora,
podajnika, taśmy, wbijaka lamel,
elektryczna
suma przestojów wpływających
pośrednio na efektywność sprzętu,
np. kalibracja ustawień, przezbrojenie,
czyszczenie maszyny, konserwacja
PM, wymiana narzędzia,
działania związane z bezpieczeństwem
czynności, które w przyszłości
mogłyby być realizowane bez
zatrzymania linii po koordynacji
czynności wobec operatorów,
np. przerwa na posiłek, zebrania
doskonalące, brak materiału na linii,
problem jakościowy wyrobu
Średni udział
przestoju [%]
7,81 12,29 8,24

 

Tab. 2. Wyniki pomiarów wskaźników MTTR i MTBF w badanym przedsiębiorstwie
MIESIĄC I II III IV V VI VII VIII
MTTR 148,36 145,68 200,87 202,13 165,20 221,05 234,71 138,06
MTBF 8,56 8,82 5,05 6,97 10,40 8,10 8,91 6,00

 

Tab. 3. Wyniki pomiarów wskaźników MTTR i MTBF w badanym przedsiębiorstwie bez uwzględniania mikroprzestojów
MIESIĄC I II III IV V VI VII VIII
MTTR 148,36 145,68 200,87 202,13 165,20 221,05 234,71 138,06
MTBF 8,56 8,82 5,05 6,97 10,40 8,10 8,91 6,00

 

Oceniając wydajność eksploatowanej prasy, zastosowanie znajdują miary określające czas produkcji w przeliczeniu na jedną lamelę. Czas ten obliczany jest w oparciu o jednokrotny załadunek. W związku z tym, że rozłożenie detali w prasie jest stałe, to najwyższą efektywność uzyskuje się dla elementów długich, a najniższą dla krótkich. Uwzględniając planowaną liczbę elementów, czas klejenia oraz czas ustawień maszyn, wyznacza się zapotrzebowanie na pracę linii.

Dokonując oceny obiektu w oparciu o potrójny układ kryteriów awaryjności, pierwsza grupa zależy od efektywności eksploatacyjnej w ujęciu technicznym. Skupia się ona na obserwacji awarii w momencie uszkodzenia obiektu, czyli działań korekcyjnych dokonywanych przez służby utrzymania ruchu (UR). Druga grupa skoncentrowana jest na działaniach profilaktycznych prowadzonych przez operatorów maszyn i służby UR podczas akcji prewencyjnych. W tym przypadku każde działanie przed uszkodzeniem obiektu i po nim ma uzasadnienie ekonomiczne, a obsługiwany obiekt jest zdatny do dalszego pomiaru. Trzecią grupę przestojów stanowią czynności zależne od aktualnej metody kierowania organizacją pracy oraz przyjętych norm dla procesów technologicznych. Charakterystykę trzech głównych kategorii przestojów przedstawiono w tab. 1. wraz z podaniem ich procentowego udziału w okresie podlegającym badaniu w analizowanym przedsiębiorstwie.

Kategoryzacja informacji uwzględnia następujące rodzaje danych: rozkłady czasów poprawnej pracy elementów obiektu, czasy odnów obiektu, czasy trwania uszkodzeń, wpływ uszkodzeń i obsługi profilaktycznej na jednostkowy koszt wyrobu.

W artykule zawarto dwa wskaźniki, na podstawie których służby UR w przedsiębiorstwie analizują eksploatowane linie produkcyjne. Wskaźnik MTTR (średni czas naprawy) został obliczony na podstawie awarii rozpatrywanych z poziomu technicznego, czyli bezpośrednio związanych ze stanem zdatn...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy