Malowanie linii – na co zwrócić uwagę?

Artykuły Logistyka i magazynowanie

Namalowanie linii transportowych, to zadanie które musi być poprzedzone dokładną analizą potrzeb dotyczącą rozplanowania powierzchni, na podstawie której sporządzany jest szczegółowy projekt.   Podczas malowania pasów należy również uwzględnić wszelkie obowiązujące przepisy. Ponadto oznakowanie hal magazynowych i produkcyjnych musi również uwzględnić normy dotyczące bezpiecznych warunków pracy.

Podczas tworzenia projektu oznakowania hal magazynowych, produkcyjnych czy też oznakowania poziomego parkingów, zawsze należy stosować się do aktualnie obowiązujących przepisów. Malowanie linii wymaga wzięcia pod uwagę aspektów prawnych z zakresu budownictwa, ochrony przeciwpożarowej, a także innych norm, w których określone są wielkość oraz szerokość dróg transportowych. W wypadku terenów prywatnych, nie istnieją jednak przepisy, które określałyby zasady dotyczące malowania linii w magazynie czy na hal, niemniej warto trzymać się istniejących regulacji.

REKLAMA

​​

Obowiązujące przepisy

Wycofana norma PN-M-78010:1968 „Transport wewnętrzny – drogi i otwory drzwiowe – wytyczne projektowania” wciąż zawiera podstawowe wytyczne dotyczące malowania linii transportowych. Norma ta określa szerokość dróg transportowych na hali produkcyjnej tak, aby były one bezpieczne dla osób poruszających się, zarówno pieszo, jak i środkami transportu wewnętrznego.

Innym, istotnym dokumentem jest Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, które wiąże się z ochroną przeciwpożarową budynków. Zawarte w nim normy określają szerokość dojścia prowadzącego do gaśnicy oraz sugerowane rozmieszczenie sprzętu przeciwpożarowego. Oprócz tego, należy brać pod uwagę  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (z późniejszymi zmianami). W dokumencie znalazły się istotne informacje dotyczące wyjścia ewakuacyjnego. Projektując oznakowanie hali produkcyjnej koniecznie należy wziąć to pod uwagę, tak aby ewentualna ewakuacja przebiegła sprawnie.

Oprócz tego, przygotowując projekt malowania oznakowania poziomego magazynów czy hal produkcyjnych, należy koniecznie zastosować się do wewnętrznych przepisów, jakie obowiązują w danej firmie. Jeżeli ich nie ma, należy wówczas opracować zasady bezpiecznego ruchu, które będą zgodne z obowiązującymi normami o ruchu drogowym zawartymi w Ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – „Prawo o ruchu drogowym”.

Przygotowanie starannego projektu

Przygotowywany przez nas projekt oznakowania poziomego powinien uwzględniać liczbę  oraz wielkość poruszających się po zakładzie pojazdów, a także natężenie ruchu. Jednym z najważniejszych zadań jest wybór miejsc, które najlepiej sprawdzą się w charakterze przejść dla pieszych. Co więcej, projekt oznakowania hal magazynowych musi skupiać się na zapewnieniu maksymalnego poziomu bezpieczeństwa przebywającym tam osobom. Niedopuszczalne jest, aby dochodziło do wypadków w wyniku stworzenia wadliwego planu.

Zapewnienie bezpieczeństwa

Jak już wspomniano, podczas projektowania oznakowania hal magazynowych i produkcyjnych, najważniejszą kwestią jest bezpieczeństwo. Malowanie linii na hali musi zostać zrealizowane w taki sposób, aby znajdujący się w zakładzie pracownicy czuli się bezpiecznie. Bez względu na to, czy obsługują oni maszyny, czy też poruszają się pieszo. Jeśli chodzi o przejścia dla pieszych, to nie powinny się one znajdować na zakrętach oraz w innych potencjalnie niebezpiecznych miejscach, zwłaszcza tam, gdzie ograniczona jest widoczność.

Prawidłowe oznakowanie hal magazynowych musi koniecznie uwzględniać rodzaju transportowanych towarów oraz materiałów. Należy pamiętać o tym, że kierowca obsługujący pojazd może mieć ograniczone pole widzenia i w związku z tym istnieje ryzyko potrącenia pieszego bądź kolizji z innym pojazdem. W wyniku takiego zdarzenia poszkodowani mogą być nie tylko ludzie, ale również przewożone towary czy maszyny. Jak widać, prawidłowe przygotowanie oraz realizacja oznakowania poziomego mogą mieć kluczowe znaczenie dla zdrowia i życia pracowników.

Zwiększenie efektywności pracy

Aby oznakowanie poziome w magazynie spełniało swoją funkcję, musi być zaprojektowane z myślą o osiągnięciu jak najwyższej efektywności pracy. Każdego dnia w hali produkcyjnej lub w magazynie prowadzonych jest tysiące operacji, w których bierze udział duża grupa ludzi i maszyn. Niewłaściwe – w tym powolne – funkcjonowanie jednego z elementów „łańcucha” może narazić firmę na poważne straty. Z tego powodu oznakowanie poziome powinno gwarantować jak najsprawniejsze poruszanie się po całym obiekcie.

Ważne jest także to, aby do malowania linii zastosować środki, które sprawią, że oznakowanie poziome będzie w jak najwyższym stopniu czytelne, również w wypadku gorszego oświetlenia. Właściwy projekt sprawi, że każdy z pracowników będzie dokładnie wiedział, w którym miejscu umieścić konkretny towar lub skąd pobrać potrzebne narzędzia. Wyeliminowanie wątpliwości i nieporozumień z pewnością przyspieszy tempo pracy.

Odpowiednie przygotowanie terenu do malowania pasów

Niezwykle istotną kwestią o którą należy zadbać przed przystąpieniem do malowania linii transportowych jest odpowiednie przygotowanie terenu, na którym będą one nanoszone. Ważne jest usunięcie starego oznakowania poziomego. Proces ten można wykonać z wykorzystaniem metod mechanicznych lub chemicznych. Usuwanie oznakowania poziomego musi zostać wykonane z najwyższą starannością. Tylko wtedy mamy gwarancję, że pracownik nie popełni błędu spowodowanego mylnym oznaczeniem.

Wybór profesjonalnej firmy

Malowanie linii na hali powinniśmy powierzyć specjalistom, którzy mają odpowiednią wiedzę oraz doświadczenie. Fachowcy dobiorą skuteczne oraz trwałe metody oznakowania hali produkcyjnej.

Ważne jest również to, aby wziąć pod uwagę rodzaj podłoża, dostępną przestrzeń oraz panujące temperatury. Co więcej, sprawdzona firma będzie dysponowała odpowiednimi, nowoczesnymi maszynami, dzięki którym malowanie linii będzie przeprowadzone sprawnie i efektywnie, a kolory będą się charakteryzować najwyższą jakością.

Przypisy