Autor: dr Małgorzata Senator

Główny specjalista ds. BHP, inspektor ds. ppoż.
Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, posiada tytuł doktora nauk biologicznych w specjalności biologia człowieka. W 2010 roku ukończyła studia podyplomowe Ośrodka Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy oraz Politechniki Wrocławskiej – zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy. W 2014 roku nabyła uprawnienia inspektora ds. ppoż. Od 2011 roku prowadzi firmę szkoleniowo-doradczą w zakresie BHP – Open BHP (openbhp.pl). Współpracuje z wieloma firmami z branży przemysłowej, handlowej, logistycznej czy usługowej. Jest także wykładowcą przedmiotów zawodowych w tematyce BHP. Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służb BHP we Wrocławiu.

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Raport – bezpieczeństwo i higiena pracy

Istota bezpieczeństwa i higieny pracy to przede wszystkim zapobieganie wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym. Pomóc w tym ma zarówno szereg uregulowań prawnych, jak i budowanie kultury BHP poprzez różnego rodzaju kampanie, konkursy prowadzone przez organy państwowe, takie jak Państwowa Inspekcja Pracy (PIP), Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), czy Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy (CIOP-PIB).

Czytaj więcej

Bezpieczeństwo maszyn na hali produkcyjnej

Pracujące w hali produkcyjnej maszyny oraz obsługujący je pracownicy są podstawą funkcjonowania przedsiębiorstwa. Maszyny i człowiek tworzą produkt, który generuje dochody zakładu pracy. Maszyny, które można spotkać na halach produkcyjnych, mogą być zarówno bardzo proste, jak i bardzo skomplikowane w użytkowaniu oraz mogą stwarzać szereg zagrożeń.

Czytaj więcej

Oznakowanie poziome – czym się kierować w nadawaniu kierunku

Oznakowanie poziome to przede wszystkim linie wyznaczające drogi transportowe, ścieżki komunikacyjne, pola odkładcze czy strefy niebezpieczne, zarówno na terenie hal magazynowych, produkcyjnych, jak również na terenie zewnętrznym zakładu pracy. Jak ważne jest właściwe wyznaczenie i oznaczenie dróg, ścieżek i pól, mógł przekonać się każdy organizator pracy, u którego wystąpił wypadek przy pracy wynikający z braku lub niewłaściwego oznaczenia poziomego zakładu pracy.

Czytaj więcej

Mali wspomagacze bezpiecznego procesu produkcyjnego – opakowania do narzędzi, zatyczki, nakładki, uchwyty

Temat, którego napisania się podjęłam, na pierwsze wrażenie wydaje się nie mieć za wiele wspólnego z bezpieczeństwem procesu produkcyjnego, a jeśli już, to w bardzo małym stopniu. Jak sam temat wskazuje: „mali wspomagacze bezpiecznego procesu produkcyjnego”, ale czy naprawdę tak mali?

Czytaj więcej

Urządzenia w strefie zagrożenia wybuchem

Na początku tego roku polskie media obiegła informacja o zdarzeniu na jednej ze stacji paliw zlokalizowanej w Polsce. Wybuch nastąpił w jednym z pustych zbiorników paliwowych (benzynowych) i spowodował śmierć przebywającego tam pracownika. Detonacja była na tyle duża, że wyrzuciła pracownika ze zbiornika.

Czytaj więcej

Bezpieczna praca z maszyną

Dla osoby zajmującej się na co dzień bezpieczeństwem pracowników maszyna w zakładzie oznacza generowanie zagrożeń – tak dla operatora, jak i postronnych pracowników. Jak zminimalizować zagrożenia?

Czytaj więcej

Bezwypadkowa logistyka

Każda gałąź przemysłowa w Polsce oprócz tego, że ma na celu osiągnięcie założonych przez siebie celów i dostarczenie produktów dla klientów, musi organizować pracę tak, aby była ona dla pracowników bezpieczna i higieniczna.

Czytaj więcej

Bezpieczne stanowisko pracy – bezpieczna obsługa maszyny

Kodeks pracy nakłada na pracodawcę obowiązek zapewnienia, aby stosowane maszyny i inne urządzenia techniczne zapewniały bezpieczne i higieniczne warunki pracy, w szczególności zabezpieczały pracownika przed urazami, działaniem niebezpiecznych substancji chemicznych, porażeniem prądem elektrycznym, nadmiernym hałasem, działaniem drgań mechanicznych i promieniowania oraz szkodliwym i niebezpiecznym działaniem innych czynników środowiska pracy jak również uwzględniały zasady ergonomii. Pracodawca ma również obowiązek wyposażenia w odpowiednie zabezpieczenia maszyny i inne urządzenia techniczne (art. 215–216§1).

Czytaj więcej

Bezpieczeństwo pracowników na produkcji – raport

Coraz więcej firm korzysta z systemów do zarządzania i sterowania produkcją. Większość fabryk ulega reorganizacji, zmienia się ich struktura. Dzięki rozwojowi automatyzacji menedżerowie zyskują nowe narzędzia minimalizacji ryzyka. Z punktu widzenia BHP najistotniejszą zaletą automatyzacji produkcji jest jej znaczący wpływ na stan bezpieczeństwa pracy – zmniejsza się ryzyko wypadków przy pracy, co można zaobserwować, przyglądając się ich statystyce.

Czytaj więcej

Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym podczas eksploatacji maszyn

Powszechność użytkowania maszyn i urządzeń będących pod napięciem oraz nie zawsze odpowiedni ich stan techniczny powodują, że praca podczas ich użytkowania czy eksploatacji może być przyczyną niebezpiecznych dla człowieka skutków związanych z działaniem prądu.

Czytaj więcej

Ocena ryzyka maszyn i robota – jak ją wykonać poprawnie?

W ramach czasopisma SUR niejednokrotnie poruszany był temat oceny ryzyka, przede wszystkim w kontekście jego minimalizowania na danym stanowisku pracy (ryzyko zawodowe). W tym numerze skupię się jednak na poprawności wykonania oceny ryzyka dla maszyn, robotów czy linii produkcyjnych.

Czytaj więcej