Oznakowanie poziome – czym się kierować w nadawaniu kierunku

Logistyka i magazynowanie Produkcja

Oznakowanie poziome to przede wszystkim linie wyznaczające drogi transportowe, ścieżki komunikacyjne, pola odkładcze czy strefy niebezpieczne, zarówno na terenie hal magazynowych, produkcyjnych, jak również na terenie zewnętrznym zakładu pracy. Jak ważne jest właściwe wyznaczenie i oznaczenie dróg, ścieżek i pól, mógł przekonać się każdy organizator pracy, u którego wystąpił wypadek przy pracy wynikający z braku lub niewłaściwego oznaczenia poziomego zakładu pracy.

Wswojej karierze zawodowej uczestniczyłam w wielu postępowaniach powypadkowych, gdzie główne przyczyny wypadku polegały na niewyznaczeniu dróg transportowych czy nawet braku wyznaczonego miejsca postojowego dla wózków lub innego wyposażenia produkcji czy magazynu. Skutki tego typu wypadków to przede wszystkim urazy wynikające z potrącenia, uderzenia czy przygniecenia. 

REKLAMA

​​

W zgodzie z przepisami

Konieczność wyznaczenia i oznakowania dróg transportowych wynika przede wszystkim z wymagań § 4 i 5 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy1. Pracodawca jest zobowiązany zapewnić na terenie zakładu pracy wykonanie i oznakowanie, zgodnie z Polskimi Normami i właściwymi przepisami, dróg komunikacyjnych, transportowych i dojazdów pożarowych oraz utrzymywać je w stanie niestwarzającym zagrożeń dla użytkowników. Drogi i przejścia oraz dojazdy pożarowe nie mogą prowadzić przez miejsca, w których występują zagrożenia dla ich użytkowników. Nawierzchnia dróg, placów manewrowych, postojowych i składowych, dojazdów pożarowych i przejść powinna być równa i twarda lub utwardzona, odporna na zużycie i o dobrej przyczepności, łatwo zmywalna i mieć nośność odpowiednią do obciążenia wynikającego ze stosowanych środków transportowych oraz przemieszczanych i składowanych materiałów. Poza tym drogi, przejścia oraz place manewrowe, postojowe i składowe powinny być wyposażone w urządzenia lub inne rozwiązania techniczne zapewniające odprowadzanie wód opadowych. Przepis mówi również, że na drogach transportowych 
i w magazynach nie powinny występować progi ani stopnie. W przypadku zróżnicowania poziomów podłogi, różnice te powinny być wyrównane pochylniami o nachyleniu dostosowanym do rodzaju używanego środka transportu, ale nie większym niż 8%. Wszelkie przejścia zagrażające potknięciem się, upadkiem lub uderzeniem (np. stopnie) powinny być pomalowan...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • sześć numerów magazynu „Służby Utrzymania Ruchu”,
  • dodatkowe artykuły niepublikowane w formie papierowej,
  • dostęp do czasopisma w wersji online,
  • dostęp do wszystkich archiwalnych wydań magazynu oraz dodatków specjalnych...
  • ... i wiele więcej!

Przypisy