Dołącz do czytelników
Brak wyników

Energetyka

2 sierpnia 2021

NR 4 (Lipiec 2021)

Audyty Energetyczne Przedsiębiorstw – jak przygotować?

0 142

Według znowelizowanej ustawy z dnia 20 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o efektywności energetycznej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r., poz. 868) z dniem 30 września 2021 r. kończy się okres przeznaczony do wykonania audytu przedsiębiorstwa przewidzianego tą ustawą. Obowiązek ten dotyczy jedynie przedsiębiorstw dużych w rozumieniu tej ustawy.

Duże przedsiębiorstwo to takie, które spełnia co najmniej jeden z poniższych warunków:

  • osiągnęło 50 mln euro rocznego obrotu netto lub 43 mln euro sumy bilansowej,
  • zatrudnia średniorocznie co najmniej 250 osób,

...przy czym do liczby określającej średnioroczne zatrudnienie nie wlicza się pracowników przebywających na urlopach macierzyńskich, urlopach na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopach ojcowskich, urlopach rodzicielskich i urlopach wychowawczych, a także zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego.
Istnieje możliwość zwolnienia z obowiązku wykonywania audytu i przysługuje ona tym przedsiębiorstwom, które spełniają co najmniej jeden z poniższych warunków:

  • wdrożyły u siebie system zarządzania energią określony w Polskiej Normie dotyczącej systemów zarządzania energią, wymagań i zaleceń użytkowania i posiadają stosowne potwierdzenie tego faktu, np. certyfikat wdrożenia normy EN ISO 50001,
  • wdrożyły u siebie system zarządzania środowiskowego i zarejestrowały się w EMAS, czyli w systemie, o którym mowa w art. 2 pkt 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie,

...i w ramach posiadanego systemu wykonały już audyt energetyczny. Przepis ten wynika bezpośrednio z tego, że posiadanie systemu zarządzania energią zgodnego z normą PN-EN ISO 50001 
i potwierdzenie tego faktu przez niezależny podmiot jest bardziej rygorystyczne niż przewidziane przez ustawę 4-letnie audyty energetyczne, ponieważ „przegląd energetyczny, w ramach systemu zarządzania energią, odpowiada swoim zakresem wymaganiom minimalnym audytu energetycznego przedsiębiorstwa wynikającym z przepisów ustawy” (źródło: ure.gov.pl). Jak widać, norma PN-EN ISO 50001 nie używa pojęcia audytu energetycznego, a stosuje pojęcie przegląd energetyczny definiowany jako: „określenie wyniku energetycznego organizacji, oparte na danych i innych informacjach, umożliwiające zidentyfikowanie możliwości doskonalenia”, jednak pojęcia te można uznać za tożsame.
Z kolei system EMAS stawia przed przedsiębiorstwem ostrzejsze warunki niż cykliczne wykonywanie 4-letniego audytu, ponieważ stosowanie tego systemu w przedsiębiorstwie jest potwierdzane aktualnym wpisem przedsiębiorstwa do rejestru EMAS prowadzonego przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i obejmuje wszystkie aspekty działalności przedsiębiorstwa odpowiedzialnego za wykorzystanie co najmniej 90% całkowitego zużycia energii przez dane przedsiębiorstwo. W ramach tego systemu przeprowadza się przeglądy energetyczne, które obejmują zbieranie informacji na temat wielkości i sposobach zużycia energii, analizę sposobu jej wykorzystania, analizę możliwości oszczędności energii wraz z okresem ich wystąpienia oraz oszacowanie przyszłego zużycia energii i ustalenie przewidywanych efektów energetycznych w najbliższych 3 latach w wyniku realizacji możliwości poprawy wyniku energetycznego (źródło: ure.gov.pl).

Audyt energetyczny a audyt efektywności energetycznej

Audyt energetyczny to opracowanie zawierające szczegółowy przegląd zużycia energii w budynkach lub zespołach budynków, w instalacjach przemysłowych oraz w transporcie, odpowiadających łącznie za co najmniej 90% całkowitego zużycia energii przez to pr...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy