Autor: dr inż. Jacek Szymczyk

Pracownik i absolwent Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej. Jego obszar zainteresowań zawodowych jest związany ściśle z energetyką i przemysłem w takich dziedzinach, jak napędy, pompy i układy pompowe, sprężarki i układy sprężonego powietrza, wentylatory, spalanie oraz wytwarzanie i przesył pary i gorącej wody. Zajmuje się także analizą układów cieplnych stosowanych w energetyce zawodowej oraz ich optymalizacją. W ramach działalności naukowej i współpracy z przemysłem wykonuje audyty energetyczne instalacji przemysłowych oraz prowadzi szkolenia z zakresu efektywności energetycznej. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji naukowych w czasopismach o zasięgu krajowym i zagranicznym.

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Zasilanie zakładów przemysłowych w ujęciu lokalnym i globalnym

Układ zasilający zakład produkcyjny powinien brać pod uwagę, poza czynnikami mniej znaczącymi, trzy podstawowe czynniki charakteryzujące pobór energii przez zakład: poziom zapotrzebowania na moc (wartość mocy), dynamikę zmian zapotrzebowania na moc (jak szybko należy dostarczyć dodatkowej mocy) oraz możliwość obniżenia zapotrzebowania (krótkoterminowego lub długoterminowego).

Czytaj więcej

Poligeneracja – szansa czy zagrożenie dla przedsiębiorstwa?

Efektywność energetyczna przejawiać się może w szeregu działań. Można powiedzieć, że pula proponowanych rozwiązań technicznych i pozatechnicznych jest bardzo szeroka. Dziś można zadać pytanie, jak dużym ryzykiem obarczone jest obecnie podejmowanie decyzji o wdrażaniu poligeneracji (kogeneracji lub trójgeneracji) w zakładzie.

Czytaj więcej

Sprężarki jako źródła ciepła i oszczędności energii

Zakłady produkcyjne są obiektami, które produkując bardzo różne dobra, wykorzystują do tego celu zawsze te same media, natomiast instalacje tych mediów podlegają zawsze takim samym zasadom. Jedną z tych instalacji, obok instalacji elektrycznych, parowych, gazowych, wody gorącej i zimnej oraz instalacji wentylacyjnych i chłodniczych, są instalacje sprężonego powietrza. Artykuł ten skupi się jedynie na aspekcie pracy sprężarek i wykorzystania ich ciepła odpadowego, nie podejmuje natomiast tematyki całej palety innych działań związanych z efektywną energetycznie i poprawną eksploatacją instalacji sprężonego powietrza.

Czytaj więcej

Audyty Energetyczne Przedsiębiorstw – jak przygotować?

Według znowelizowanej ustawy z dnia 20 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o efektywności energetycznej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r., poz. 868) z dniem 30 września 2021 r. kończy się okres przeznaczony do wykonania audytu przedsiębiorstwa przewidzianego tą ustawą. Obowiązek ten dotyczy jedynie przedsiębiorstw dużych w rozumieniu tej ustawy.

Czytaj więcej

Skuteczne sposoby na oszczędność energii elektrycznej w zakładzie produkcyjnym

Przewiduje się, że w najbliższych 30 latach nastąpi ponaddwukrotny wzrost cen nośników energii. Warto zatem wziąć pod uwagę możliwe efekty różnych sposobów oszczędności, które już dziś mogą wpłynąć na zarządzanie energią w przyszłości.

Czytaj więcej

Jak wpłynąć na wydajność systemów produkcji sprężonego powietrza?

Instalacje sprężonego powietrza są jednymi z sześciu podstawowych (obok ogólnie pojętej instalacji elektrycznej, instalacji wodnej zimnej, parowej i/lub gorącej wody, wentylacyjnej/klimatyzacyjnej oraz instalacji gazowej) instalacji istniejących w prawie każdym zakładzie przemysłowym. Różni się jednak od pozostałych swoim zasięgiem występowania – o ile instalacje elektryczne, wentylacyjne czy instalacja c.o. pokrywają w zasadzie całe powierzchnie zakładów, to instalacja sprężonego powietrza, jako instalacja medium wysoce wyspecjalizowanego, występuje jedynie tam, gdzie jest zapotrzebowanie na powietrze.

Czytaj więcej

Jak sprawnie przeprowadzić audyt systemów sprężonego powietrza?

W większości zakładów przemysłowych, niezależnie od reprezentowanej branży, można wyszczególnić takie same podstawowe instalacje poszczególnych mediów, np. wody zimnej czy gorącej, pary, instalację wentylacyjną, elektryczną czy sprężonego powietrza. Oczywiście nie wszystkie muszą występować w każdym zakładzie, a tym bardziej w każdym z zakładów, nawet tej samej branży.

Czytaj więcej

Case study: Jak zadbać o efektywność energetyczną w przemyśle?

Do zadań audytora lub zespołu audytowego należą identyfikacja wszystkich przepływów energii i środków, ich ocena oraz sporządzenie zaleceń poaudytowych w formie raportu, których celem jest obniżenie zużycia energii oraz kosztów działania. Takie wnioski mogą być sporządzone w oparciu o informacje z obserwacji, dokumentacji i wywiadu z przedstawicielami zespołu albo na podstawie dodatkowych specjalistycznych pomiarów, jeśli audyt miałby być bardziej szczegółowy i/lub dłuższy.

Czytaj więcej

Oszczędzanie energii w przemysłowych systemach chłodzenia

We współczesnej energetyce oraz przemyśle najwięcej miejsca zajmuje dyskusja nad źródłami energii cieplnej elektrycznej. Tematy odnoszące się do zagadnień dotyczących pozyskiwania energii, czy to z paliw kopalnych, czy tzw. źródeł odnawialnych, stale gości w artykułach problemowych i na szpaltach gazet. Jeśli dyskusja ta dotyczy ciepła jako takiego, to skupia się najczęściej na cieple o temperaturach wyższych niż otoczenie, czasem nawet znacznie wyższych.

Czytaj więcej

Sposoby racjonalnego i efektywnego zarządzania energochłonnością procesów produkcyjnych

Życie wymaga konsumpcji energii. Gwałtowny rozwój przemysłu w XVIII w. spowodowany eksplozją demograficzną powiązany był w dużej mierze z opracowaniem znacznie efektywniejszych metod pozyskiwania paliw oraz przetwarzania energii. Rewolucja przemysłowa, a w szczególności tzw. druga rewolucja przemysłowa, postawiła przed ludzkością problemy, jakich do tej pory cywilizacja nie spotkała. Jednakże wtedy jeszcze nikt nie był ich świadom, ponieważ podstawowe źródła energii, jakimi były ropa naftowa i węgiel, wydawały się niewyczerpalne.

Czytaj więcej