Dołącz do czytelników
Brak wyników

Case study: Jak zadbać o efektywność energetyczną w przemyśle?

Artykuł | 21 grudnia 2020 | NR 4
0 171

Do zadań audytora lub zespołu audytowego należą identyfikacja wszystkich przepływów energii i środków, ich ocena oraz sporządzenie zaleceń poaudytowych w formie raportu, których celem jest obniżenie zużycia energii oraz kosztów działania. Takie wnioski mogą być sporządzone w oparciu o informacje z obserwacji, dokumentacji i wywiadu z przedstawicielami zespołu albo na podstawie dodatkowych specjalistycznych pomiarów, jeśli audyt miałby być bardziej szczegółowy i/lub dłuższy.

 

Wadę pierwszego podejścia stanowi otrzymanie informacji, które nie są zbyt dokładne lub nieznacznie mijają się z rzeczywistością, a wpływ na taki stan mogą mieć np. niereprezentatywny okres obserwacji, niedokładności odczytów lub obliczeń na podstawie niepełnych danych i/lub przyjętych być może niezbyt poprawnych założeń lub niepełna dokumentacja, co w tym ostatnim przypadku zdarza się dość często. Obecnie coraz powszechniejsze jest sporządzanie dokumentacji w wersji cyfrowej (np. plany budynków, plany rozmieszczenia maszyn, plany instalacji, zestawienia maszyn i ich parametrów itp.), co znacznie ułatwia w zdecydowanej liczbie przypadków przekazywanie dokumentacji, jej analizę i zwiększa jej wiarygodność, ponieważ zmusza przedsiębiorstwo do inwentaryzacji i bieżącego przeglądu stanu rzeczy, który mógł się zmienić w ciągu kilkunastu lub kilkudziesięciu lat, kiedy powstawała poprzednia dokumentacja. Jednakże niezależnie od ilości i jakości otrzymywanych danych audytor zaświadcza, że sporządził zestawienie zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą. Wszystkie założenia przyjęte do obliczeń na temat zużycia energii, kosztów itp. należy podawać w raporcie, jednakże mogą one ulec modyfikacjom po konsultacjach z przedstawicielami przedsiębiorstwa.

 

Case study

Opisywany przypadek dotyczy przedsiębiorstwa średniej wielkości branży metalowej maszynowej, gdzie produkowane są i montowane elementy metalowych maszyn skrawających różnego przeznaczenia i wielkości. Cały zakład znajduje się w kilku budynkach. Praca prowadzona jest w dni powszednie, przez 8 godzin dziennie, jak i w soboty przez część dnia. Proces montażowy jest specyficzny, toteż nie można wyszczególnić jednego stałego cyklu technologicznego oraz jednego procesu, ponieważ cykl jest zmienny, a procesy dostosowane są do aktualnych potrzeb. Do dwóch budynków doprowadzono instalację sprężonego powietrza, zaś ogrzewanie w budynkach realizowane jest za pomocą gazowych radiatorów. Przyjęto zatem, że wszystkie budynki pracują rocznie po 2300 godzin każdy poza jednym z budynków innego przeznaczenia, gdzie z racji na inny rodzaj działalności pracuje 4900 godzin rocznie.

W trakcie audytu zbadano wszystkie obszary, tj. instalacje i media, związane ze zużyciem energii, tj. energia elektryczna, gaz i woda, napędy, układy sprężonego powietrza, układy pompowe, wytwarzanie ciepła w zakładzie, oświetlenie, wentylacja oraz audyt izolacji budynków. W trakcie analizy kwestionariusza przedaudytowego (rys. 1.) oraz w trakcie wizyty wstępnej zaobserwowano, że realne oszczędności przyniosą działania nie we wszystkich wymienionych, a tylko w niektórych obszarach, zatem skupiono się na następujących: sprężarki i układ sprężonego powietrza, analiza układu do wytwarzania ciepłej wody technologicznej i użytkowej oraz wymiana źródeł światła. Obszary pozostałe albo były dość mocno rozproszone (np. wiele niedużych kilkunasto- lub dwudziestokilkuletnich silników elektrycznych oraz kilka niedużych pomp o mocach mniejszych od 10 kW o niepierwszorzędym znaczeniu) i ewentualne oszczędności z wymiany byłyby niewielkie, a więc czas zwrotu kilkunastoletni, zaś analiza wszystkich przypadków trwałaby długo.

 

Analiza

Z analizy najbardziej energochłonnych urządzeń wynika, że po stronie energii elektrycznej najbardziej energochłonnym procesem w szerokim tego słowa znaczeniu okazały się sprężarki powietrza oraz urządzenia do obróbki mechanicznej, zaś po stronie cieplnej piec do suszenia pomalowanych elementów oraz promienniki gazowe. Analiza rachunków i zużycia mediów wykazała następującą konsumpcję energii elektrycznej i gazu w badanym roku obliczeniowym:

  • całkowite zużycie energii w całym roku EC ≈ 1400 MWh i było w miarę stabilne, zmieniając się od ok. 130 MWh w lipcu do ok. 100 MWh w styczniu,
  • całkowite zużycie gazu MC = 3865 GJ, przy czym w okresie czerwiec–sierpień zużycie wynosiło ok. 20 GJ, zaś w marcu wzrastało do 990 GJ (czyli niemal 50-krotnie!),
  • zatem średniomiesięczne zużycie wyniosło EM ≈ 116,7 kWh/miesiąc oraz MM ≈ 322,1 GJ/miesiąc.

 

...
Tab. 1. Profi l wykorzystania poszczególnych instalacji w przedsiębiorstwie – fragment formularza przedaudytowego
OBSZAR UDZIAŁ W BILANSIE OGÓLNYM WYSTĘPOWANIE W ZAKŁADZIE POTENCJAŁ OSZCZĘDNOŚCI ENERGII
DUŻY ŚREDNI MAŁY
wytwarzanie pary

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy