Dołącz do czytelników
Brak wyników

Bezpieczeństwo na produkcji nadal trudne do osiągnięcia

Artykuł | 15 grudnia 2020 | NR 1
0 155

W 2016 r. zarejestrowano pierwszy od kilku lat wzrost wypadków w pracy. Najczęstszą ich przyczyną jest zachowanie pracownika niezgodne z zasadami BHP i dotyczy głównie urazów górnych części ciała. Sektorem najbardziej narażonym na wypadki jest produkcja artykułów spożywczych. Czy w 2017 r. uda się podnieść poziom bezpieczeństwa w polskich przedsiębiorstwach?

 

Zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa w pracy gwarantuje nie tylko zminimalizowanie obaw o zdrowie i życie pracowników, ale także poprawę ich efektywności i wydajności. Komfort i pewność wykonywanej pracy pozwala na działanie szybsze i bardziej skuteczne. Wszystko to niesie ze sobą szereg korzyści dla firmy, nie tylko finansowych, ale i wizerunkowych, co w dzisiejszych czasach okazuje się rzeczą niezbędną. W branży produkcyjnej działania na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa wiążą się z pewnymi inwestycjami. Mowa tu przede wszystkim o inwestowaniu w technologie i odpowiedni sprzęt. Ale inwestować należy również w ludzi, ponieważ bezpieczeństwo w pracy może zapewnić tylko odpowiedzialna i przeszkolona kadra.

O skutkach działań podejmowanych w zakresie bezpieczeństwa na produkcji dowiadujemy się każdego roku, analizując branżę i biorąc pod lupę wyniki badań związanych z wypadkami w pracy.

 

JAKI BYŁ ROK 2016?

W ubiegłym roku odnotowano pierwszy od pięciu lat wzrost liczby wypadków w pracy. Jak pokazują badania Głównego Urzędu Statystycznego, ponad połowa z nich wynikała z nieodpowiednich zachowań pracowników. W pierwszym półroczu 2016 r. liczba poszkodowanych w wypadkach przy pracy wyniosła 39 233. To o prawie 6% więcej niż w pierwszym półroczu 2015 r. W tym samym czasie 38 927 osób uległo wypadkom przy pracy ze skutkiem lekkim, 224 osoby odniosły ciężkie obrażenia ciała, a 82 uległy wypadkom śmiertelnym. Z danych GUS po III kwartale 2016 r. wynika, że liczba wypadków przy pracy zwiększyła się o 0,9% w porównaniu do roku poprzedniego. Ten niewielki, wydawać by się mogło, jednoprocentowy wzrost, to tak naprawdę kilkaset osób, a tym samym kilkaset wypadków, do których doszło w samym tylko 2016 r. Do końca września tego samego roku wypadkom przy pracy uległo blisko 60 000 osób. Należy szczególnie podkreślić, że wzrost ten dotyczy jedynie wypadków ze skutkiem lekkim. Pocieszający może być fakt, że w 2016 r. odnotowano spadek wypadków śmiertelnych oraz mniejszą liczbę poszkodowanych z ciężkimi obrażeniami ciała.

Od I do III kwartału 2016 r. 307 osób uległo wypadkom z ciężkimi obrażeniami, co stanowi liczbę o 10% mniejszą w porównaniu do tego samego okresu w 2015 r. Wypadkom śmiertelnym natomiast uległy 132 osoby – o 34,3% mniej w stosunku do roku 2015. W samej tylko branży przetwórstwa przemysłowego odnotowano 17 780 wypadków przy pracy, z czego 17 591 to wypadki lekkie, 156 – wypadki ciężkie, a 33 – wypadki śmiertelne. Z ogólnej liczby wypadków, do których doszło w przetwórstwie przemysłowym, 3995 dotyczy poszkodowanych kobiet. Tym samym branża ta po raz kolejny znalazła się w czołówce, jeżeli chodzi o liczbę wypadków przy pracy.

 

GŁÓWNE PRZYCZYNY WYPADKÓW PRZY PRACY W 2016 R.

Jak pokazują dane GUS, największy odsetek wypadków przy pracy w 2016 r. (59,6%) związany był z nieprawidłowym zachowaniem pracownika. Liczba ta wzrosła o ponad 1% w porównaniu do 2015 r. Prawie 7% wypadków stanowiło efekt samowoli pracowników. Za 8,4% wypadków odpowiadały: czynnik materialny oraz niewłaściwy stan maszyn i urządzeń, a przyczyną 7,4% wypadków przy pracy okazała się niewłaściwa ich obsługa. 1,5% wypadków przy pracy wynika z nieużywania sprzętu ochronnego. Doskonałym tego potwierdzeniem mogą być odpowiedzi respondentów w badaniu przeprowadzonym w 2016 r. przez Koalicję Bezpieczni w Pracy. Stosunkowo dużo, ponieważ aż 24% pracowników fizycznych i umysłowo-fizycznych nie stosuje żadnych środków ochrony indywidualnej. W samej tylko produkcji, górnictwie i energetyce 13% respondentów zadeklarowało niestosowanie środków ochrony indywidualnej. Wśród ogółu osób badanych zdecydowanie najczęściej używane są rękawice (55%), odzież ochronna (55%) oraz obuwie ochronne (47%).

 

...
Tab. 1. Poszkodowani w wypadkach przy pracy w przetwórstwie przemysłowym od I do III kwartału 2016 r.
Wyszczególnienie Ogółem W wypadkach
śmiertelnych ciężkich lekkich
Produkcja artykułów spożywczych 3222 10 20 3192
Produkcja napojów 193 - - 193
Produkcja wyrobów tytoniowych 21 - - 21
Produkcja wyrobów tekstylnych 320 1 3 316
Produkcja odzieży 174 - - 174
Produkcja skór i wyrobów skórzanych 116 - 1 115
Produkcja wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny 1046 5 11 1030
Produkcja papieru i wyrobów z papieru 427 - 5 422
Poligrafi a i reprodukcja zapisanych nośników informacji 176 - 1 175
Produkcja koksu i produktów rafi nacji ropy naftowej 42 - - 42
Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych 479 - 7 472
Produkcja wyrobów farmaceutycznych 127 - - 127
Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych 1467 1

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy