Dołącz do czytelników
Brak wyników

Artykuły

14 kwietnia 2015

Eksploatacja urządzeń podlegających UDT

0 464
Większość zakładów produkcyjnych posiada w swoim parku maszynowym oraz infrastrukturze technicznej urządzenia techniczne, które podlegają Urzędowi Dozoru Technicznego, w skrócie popularnie zwanym UDT.

Bez tych urządzeń niejeden proces produkcyjny czy pomocniczy, mechanizmy pośrednie i bezpośrednie nie mają szans realizacji. Urządzenia objęte dozorem technicznym to nie tylko suwnice, żurawie czy wózki widłowe, ale cała infrastruktura techniczna budynku. Niejeden zakład nie może poprawnie funkcjonować bez dźwigów, schodów ruchomych, instalacji gazowych, zbiorników ciśnieniowych itd. Najczęściej w ramach struktury zakładu, ze względu na specyfikę urządzeń, wiedzę i zbliżone czynności techniczne, odpowiedzialność za opiekę nad tymi urządzeniami jest po stronie działów służb utrzymania ruchu. Wyznaczone osoby w utrzymaniu ruchu prowadzą ewidencję urządzeń UDT, organizują badania okresowe, modernizacje i naprawy, badania odbiorcze nowych urządzeń, zapewniają lub koordynują prace konserwacyjne, jakie są wymagane podczas eksploatacji tych urządzeń. Dobrą praktyką jest prowadzenie ewidencji i wszystkich spraw związanych z urządzeniami UDT w pliku Excell, lub gdy jest tak możliwość – w systemie CMMS. Skupienie wszystkich informacji w jednym miejscu pozwala sprawnie, szybko i terminowo realizować czynności związane z kontrolą urządzeń objętych dozorem.

Podstawowym aktem prawnym w Polsce, mówiącym o urządzeniach UDT, jest ustawa o dozorze technicznym z dnia 21 grudnia 2000 r., która informuje m.in. o tym, czym jest dozór techniczny i na czym polega współpraca z UDT, jaka odpowiedzialność eksploatującego i na czym to wszystko polega. Celem instytucji nadzoru rynku, jakim jest UDT, sprawującej nadzór nad urządzeniami technicznymi, jest szereg działań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania urządzeń technicznych.

Urządzenia techniczne dzielimy na urządzenia ciśnieniowe UC oraz urządzenia transportu bliskiego UTB. Każdy oddział UDT ma w swoich strukturach wydziały, do których się udajemy zależnie od rodzaju urządzenia. Najczęściej ze względu na rejonizację lub specyfikę techniczną każdy zakład ma przyporządkowanych inspektorów z dozoru do konkretnych zakładów. Zasady eksploatacji urządzeń określają poszczególne rozporządzenia Ministra Gospodarki, począwszy od rozporządzenia określającego rodzaj urządzeń podlegających UDT, po rozporządzenia dotyczące warunków technicznych eksploatacji urządzeń ciśnieniowych, urządzeń transportu bliskiego, dźwigników, zbiorników na paliwa czy substancje żrące itp. Akty prawne określają również rodzaje badań, jakie wykonuje UDT na konkretnych urządzeniach, począwszy od badań odbiorczych, okresowych w ramach opłaty rocznej, tzw. abonamentu, po doraźne (po zmianie lokalizacji, naprawie, remoncie urządzenia), skończywszy na powypadkowych. Należy pamiętać, że każde zdarzenie „wypadkowe”, w którym brało udział urządzenie podlegające UDT powinno być zgłoszone do oddziału dozoru technicznego celem podjęcia stosownych czynności.

Zgłoszenie eksploatacji urządzenia

W dzisiejszych czasach, gdzie bardzo dużo importuje się urządzeń z różnych krajów, gdzie wielu jest producentów o różnej wiedzy i podejściu do przepisów, gdzie projektuje się urządzenia specjalne pod dany proces i zakres prac, trudno jest nieraz określić jednoznacznie, czy dane „coś” podlegać powinno ewidencji i badaniom UDT, czy tylko pod dozór służb utrzymania ruchu. W sytuacjach gdy nie wiemy, czy urządzenie powinno podlegać pod UDT, czy nie, analiza jej pracy i weryfikacja przepisów nie zawsze odpowiada nam na wszystkie pytania, warto wystąpić pisemnie do dozoru technicznego o interpretację techniczną, czy dane urządzenie podlega pod UDT, czy też nie. W tej sytuacji jesteśmy zabezpieczeni i mamy pewność, że nie eksploatujemy urządzenia bez decyzji UDT, co jest niedozwolone według naszego prawa. Należy pamiętać, że odpowiedzialność stoi po stronie eksploatującego. W zakładach produkcyjnych często pomijanymi urządzeniami, które powinny być pod dozorem technicznym, są urządzenia dźwignicowe w systemach magazynowych, roboty układnicowe i załadunkowe pracujące w systemie otwartym, manipulatory załadunkowe jako dźwigniki jednokolumnowe (fot. 1), hydroakumulatory w instalacjach hydraulicznych maszyn, a także urządzenia przeponowe. Często zdarza się, że w urządzeniach o rozbudowanych agregatach hydraulicznych znajdują się małe zbiorniczki, hydroakumulatory, które należy zarejestrować w UDT (fot. 2). Wyznacznikiem w tym przypadku jest stosowne rozporządzenie i wspomniany w nich iloczyn ciśnienia roboczego i pojemności zbiornika. Jeżeli ma wartość większą niż 300 (np.: hydroakumulator w prasie h...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy