Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym podczas eksploatacji maszyn

Dodatek specjalny

Powszechność użytkowania maszyn i urządzeń będących pod napięciem oraz nie zawsze odpowiedni ich stan techniczny powodują, że praca podczas ich użytkowania czy eksploatacji może być przyczyną niebezpiecznych dla człowieka skutków związanych z działaniem prądu.

Przepływ prądu elektrycznego przez ciało człowieka podczas jednoczesnego stykania się z dwoma punktami o różnych potencjałach elektrycznych nazywany jest porażeniem prądem. Porażenie może prowadzić do skurczu mięśni, zaburzeń mowy, słuchu, równowagi, oparzeń skóry i organów wewnętrznych, a w konsekwencji do zatrzymania oddechu czy zatrzymania akcji serca. Dane statystyczne wskazują, że przyczynę większości porażeń prądem w miejscu pracy stanowi czynnik ludzki, czyli nieprzestrzeganie przez pracowników instrukcji obsługi, dokonywanie napraw i konserwacji bez wyłączenia napięcia, obsługiwanie uszkodzonych maszyn i urządzeń czy niewłaściwa eksploatacja maszyn i urządzeń. 

REKLAMA

​​

Ocena ryzyka

Pierwszy krok do zapewnienia ochrony pracownikom przed porażeniem prądem to ocena ryzyka. Zgodnie z art. 2071 § 1 Kodeksu pracy pracodawca jest zobowiązany przekazywać pracownikom informacje o zagrożeniach dla zdrowia i życia występujących w zakładzie pracy, na poszczególnych stanowiskach pracy i przy wykonywanych pracach, w tym o zasadach postępowania w przypadku awarii i innych sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu pracowników oraz o działaniach ochronnych i zapobiegawczych podjętych w celu wyeliminowania lub ograniczenia zagrożeń. Również § 39 pkt 1 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. Nr 129, poz. 844 z późn. zm.) nakłada na pracodawcę obowiązek oceniania i dokumentowania ryzyka zawodowego występującego przy określonych pracach oraz stosowania niezbędnych środków profilaktycznych zmniejszających ryzyko. 

Ochrona pracownika

Porażenie prądem elektrycznym jest jednym z poważniejszych zagrożeń uwzględnianych w ocenie ryzyka zawodowego na wszystkich stanowiskach pracy, stąd pracodawca jest zobowiązany do przedsięwzięcia działań mających na celu ochronę pracownika prze...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • sześć numerów magazynu „Służby Utrzymania Ruchu”,
  • dodatkowe artykuły niepublikowane w formie papierowej,
  • dostęp do czasopisma w wersji online,
  • dostęp do wszystkich archiwalnych wydań magazynu oraz dodatków specjalnych...
  • ... i wiele więcej!

Przypisy