Dołącz do czytelników
Brak wyników

Wdrożenie diagnostycznego nadzoru stanu technicznego maszyn – outsourcing czy własne służby diagnostyczne?

Artykuł | 22 grudnia 2020 | NR 4
0 193

Planując wprowadzenie diagnostycznego nadzoru stanu technicznego maszyn, należy podjąć decyzję, czy będzie on realizowany przez własne służby diagnostyczne, czy zostanie powierzony firmie zewnętrznej specjalizującej się w świadczeniu tego rodzaju usług. Wybór powinien być poprzedzony rozważaniami dotyczącymi poszczególnych etapów wdrażania, wad i zalet oraz analizą kosztów każdego z rozwiązań.

 

Korzyści z realizacji diagnostycznego nadzoru stanu technicznego maszyn w oparciu o pomiary drgań są coraz lepiej dostrzegane przez zakładowe służby utrzymania ruchu. Regularnie wykonywane pomiary drgań obudów łożysk podzespołów maszyn, korpusów napędów oraz konstrukcji wsporczych i odpowiednia analiza zarejestrowanych sygnałów drganiowych pozwalają na zaobserwowanie zmian stanu dynamicznego oraz rozwoju uszkodzeń z odpowiednio dużym wyprzedzeniem. W rezultacie możliwe jest zaplanowanie czynności zmierzających do polepszenia stanu technicznego oraz, co najważniejsze, znaczące obniżenie ryzyka wystąpienia awarii grożących długotrwałymi i kosztownymi postojami maszyny/linii produkcyjnej lub całego zakładu.

 

Własne służby diagnostyczne

Zakładowe służby diagnostyczne mogą być tworzone z wykorzystaniem obecnie zatrudnionych, jak i nowych pracowników. Pracownicy oddelegowani do służb diagnostycznych – najlepiej z wydziału utrzymania ruchu – powinni zostać przeszkoleni w zakresie teorii diagnostyki i wnioskowania diagnostycznego. Niewątpliwą przewagą pracowników z dłuższym stażem pracy jest posiadanie wiedzy technicznej opartej na codziennej obserwacji i obsłudze maszyn i urządzeń oraz znajomość dokumentacji technicznej. Wiedza nowych pracowników jest z oczywistych powodów ograniczona do informacji przekazanych przez doświadczonych pracowników oraz do informacji uzyskanych z dokumentacji technicznej, jednak mogą oni realizować zadania nadzoru diagnostycznego poprzez podejście nieobciążone ewentualnymi negatywnymi doświadczeniami z wcześniejszej eksploatacji maszyn.

 

Ważne

Istotnym czynnikiem wpływającym na efektywność pracy własnych służb diagnostycznych jest realizacja przez ich pracowników zadań WYŁĄCZNIE z zakresu diagnostyki maszyn i urządzeń oraz doskonalenie wiedzy. Doświadczenia z wielu zakładów wskazują, że oddelegowywanie pracowników służb diagnostycznych do innych zadań powoduje znaczny spadek jakości realizowanego przez nich wnioskowania diagnostycznego.

 

Kolejny istotny czynnik decydujący o sukcesie/niepowodzeniu wdrożenia własnych służb diagnostycznych to opracowanie i przestrzeganie zasad przepływu informacji pomiędzy służbami diagnostycznymi, służbami utrzymania ruchu oraz działem produkcji. Konieczne jest opracowanie zasad:

  • raportowania, ostrzegania i alarmowania poprzez służby diagnostyczne działom utrzymania ruchu i produkcji o możliwości wystąpienia awarii; należy przy tym pamiętać, że każde nieuzasadnione ostrzeżenie/alarm mogą prowadzić do systematycznego zmniejszania zaufania do zakładowych służb diagnostycznych;
  • raportowania i przekazywania informacji poprzez dział utrzymania ruchu służbom diagnostycznym o zakresie i terminach realizacji wszystkich czynności serwisowych i naprawczych mających na celu poprawę stanu technicznego poszczególnych maszyn;
  • raportowania i przekazywania informacji poprzez dział produkcji służbom utrzymania ruchu i diagnostycznym informacji o zdarzeniach występujących podczas eksploatacji maszyn i mogących prowadzić do awarii.

Schemat przepływu informacji pomiędzy służbami diagnostycznymi oraz działami utrzymania ruchu i produkcji przedstawia rys. 1. W proponowanej organizacji wzajemnej wymiany informacji dział utrzymania ruchu odgrywa istotną rolę koordynatora i łącznika pomiędzy służbami diagnostycznymi i działem produkcji.

 

Rys.1. Schemat przepływu informacji pomiędzy służbami diagnostycznymi i działami utrzymania ruchu i produkcji

 

Niewątpliwą korzyścią wynikającą z właściwego przepływu informacji pomiędzy poszczególnymi działami jest możliwość nieujawniania informacji wrażliwych firmom zewnętrznym. Ponadto dobrze przeszkolone i zorganizowane służby diagnostyczne wykazują gotowość do realizacji badań stanu technicznego i rozwiązywania problemów praktycznie w trybie natychmiastowym.

Ryzyko wynikające z wdrażania własnych służb diagnostycznych jest związane z możliwością doboru i zakupu nieoptymalnego sprzętu pomiarowego oraz z oddelegowaniem do służb diagnostycznych pracowników niezainteresowanych tematyką lub nienadających się do realizacji zadań nadzoru stanu technicznego maszyn oraz z niewłaściwym przeszkoleniem pracowników.

Istotny czynnik decydujący o sukcesie/niepowodzeniu wdrożenia własnych służb diagnostycznych to opracowanie i przestrzeganie zasad przepływu informacji pomiędzy służbami diagnostycznymi, służbami UR oraz działem produkcji.

Koszty i efekty wdrożenia realizacji diagnostycznego nadzoru stanu technicznego maszyn przez własne służby diagnostyczne zależą m.in. od tego, czy nadzór będzie realizowany:

a) w sposób ciągły – za pomocą systemów monitorowania ciągłego z torami pomiarowymi zainstalowanymi na stałe w punktach pomiarowych i odpowiednio nadzorowanymi pr...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy