Dołącz do czytelników
Brak wyników

Jak być liderem, który wspiera i pozwala podejmować decyzje?

Artykuł | 7 stycznia 2021 | NR 6
0 189

Na innowacyjność przedsiębiorstw i zmianę modelu zarządzania ludźmi wpływ ma nie tylko postępujący nieustannie rozwój technologiczny, ale także towarzyszące mu przemiany społeczne i pokoleniowe. Dla współczesnego pokolenia fundamentalne znaczenie ma możliwość funkcjonowania w otwartym środowisku pracy, opartym na wzajemnym szacunku, zaufaniu i wsparciu, na wspólnym podejmowaniu decyzji. W związku z tym ciągłej modyfikacji ulega model kompetencji przywódczych, kreując tym samym zupełnie nowy portret skutecznego lidera.

 

Jak wspierać pracowników w rozwoju i pokonywaniu trudności?

Nie ma lidera bez zespołu. Każdy z jego członków przyczynia się do sukcesu firmy. A sukces ten zależy od ich inicjatywy, kreatywności, innowacyjności, zaangażowania i zdolności do współpracy. Dlatego tak ważną rolą współczesnego lidera jest wspieranie różnorodności, zwłaszcza w obliczu dynamicznie dokonujących się zmian, niejako wymuszających tworzenie klimatu organizacji otwartej na nowe idee, technologie i trendy. Potrzeba zatem umiejętności budowania interdyscyplinarnych zespołów, a więc ludzi o odmiennych poglądach, kompetencjach i doświadczeniach.

Wspieranie pracowników stanowi w tym przypadku kluczową kompetencję menedżerską, której cel stanowi zapewnienie ciągłego rozwoju oraz pokonywanie trudności związanych z pracą. Zarządzanie interdyscyplinarnym zespołem jest dla każdego lidera olbrzymim wyzwaniem. Aby odnieść sukces w tej dziedzinie, potrzeba nie tylko umiejętnego wydawania poleceń i ich egzekwowania, ale i uważnego słuchania oraz stworzenia warunków sprzyjających do osiągania celów. Zapewnienie możliwości nauki i rozwoju powinno być niekwestionowanym warunkiem działania każdego lidera.

Doskonałym tego potwierdzeniem mogą być badania przeprowadzone przez zespół analityczny Google na temat roli menedżerów pracujących w tym przedsiębiorstwie oraz oczekiwań pracowników wobec osób na tych stanowiskach1. Na pierwszym miejscu wśród zachowań, które charakteryzują najskuteczniejszych menedżerów w Google znalazły się coaching wraz z pomocą w rozwoju zawodowym. Okazało się zatem, że pracownicy najbardziej oczekują od swoich przełożonych wsparcia w obszarze rozwoju oraz kariery i właśnie tym aspektem w pierwszej kolejności powinni kierować się współcześni liderzy.

Podobne wyniki uzyskano w badaniu przeprowadzonym przez Gallupa. Pracownicy, którzy wskazali, że ich menedżerowie dbają o nich, zachęcają do rozwoju, rozmawiają z nimi o postępach, a także zapewniają możliwości nauki, odnotowują lepszą produktywność i wyższy wzrost sprzedaży. W grupach tych pracowników zaobserwowano również zdecydowanie mniejszą rotację niż w przypadku tych, w których nie udzielano takich możliwości wsparcia.

Na stanowiskach menedżerskich coraz częściej pożądane są umiejętności coachingowe. I nie chodzi tu wcale o pełnienie przez menedżera funkcji typowego coacha, ale o poszerzanie swoich kompetencji o umiejętności polegające na umiejętnym stawianiu pytań, oferowaniu pomocy w poszukiwaniu na nie odpowiedzi, udzielaniu informacji zwrotnej, przeprowadzaniu rozmów i budowaniu atmosfery zaufania. Wspólne działania lidera i pracownika powinny umożliwiać wykorzystywanie trudnych sytuacji do inicjowania rozwoju, zwiększania motywacji i zaangażowania, co prowadzi do podnoszenia satysfakcji z pracy. Konieczne jest zatem budowanie partnerskich relacji opartych na wzajemnym zaufaniu i szacunku, a także promowanie kultury empatycznej rozmowy. Opanowanie tych umiejętności jest dziś kluczowe w zarządzaniu ludźmi, a co za tym idzie – w osiąganiu efektywności biznesowej.

 

Rys.1. Działania prowadzone wewnątrz firmy i wpływające na jej efektywność biznesową. Źródło: Emplo, „Efektywność biznesowa zaczyna się od komunikacji wewnętrznej”

 

Badanie „Efektywność biznesowa zaczyna się od komunikacji wewnętrznej” przeprowadzone przez Emplo pokazało, że zdecydowana większość pracowników sukces rynkowy przedsiębiorstwa upatruje przede wszystkim w otw...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy