Dołącz do czytelników
Brak wyników

Nowelizacja ustawy o efektywności energetycznej – co się zmieniło? (cz. 1)

Artykuł | 16 grudnia 2020 | NR 1
0 118

30 października 2017 r. to szczególna data dla znacznej liczby polskich przedsiębiorców. Jest to bowiem ostatni dzień, w którym można złożyć do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zawiadomienie o przeprowadzeniu audytu energetycznego przedsiębiorstwa. Wykonanie takiego audytu to nowy obowiązek – warto więc mieć świadomość, na podstawie jakich przepisów się go wykonuje, co powinien zawierać i jakie są kary za jego brak.

 

11 czerwca 2016 r. pod pozycją 831 w Dzienniku Ustaw opublikowano Ustawę o efektywności energetycznej. Zgodnie z art. 60 weszła ona w życie 1 października 2016 r. Ten akt prawny obejmuje kilka zagadnień i określa:

  • zasady opracowywania krajowego planu działań dotyczącego efektywności energetycznej;
  • zadania jednostek sektora publicznego w zakresie efektywności energetycznej;
  • zasady realizacji obowiązku uzyskania oszczędności energii;
  • zasady przeprowadzania audytu energetycznego przedsiębiorstwa.

Pierwsze trzy punkty dotyczą ministra właściwego ds. energii (opracowuje on krajowy plan działań związanych z efektywnością energetyczną), jednostek samorządowych, organów władzy publicznej czy dostawców energii.

 

KTO JEST ZOBOWIĄZANY DO WYKONANIA AUDYTU?

Zasady przeprowadzania audytu przedsiębiorstwa określa rozdział 5 tej ustawy. Audyt ten musi wykonać każdy przedsiębiorca z wyjątkiem mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy w rozumieniu Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Inaczej mówiąc, jest to obowiązek każdego dużego przedsiębiorcy. Należy jednak zwrócić uwagę na informację Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 46/2016 i jej aktualizację1. Według interpretacji Prezesa URE duży przedsiębiorca to taki, który:

  • w dwóch ostatnich latach obrotowych: zatrudniał średniorocznie co najmniej 250 pracowników;
  • lub osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych przekraczający równowartości w złotych 50 mln euro, oraz sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat przekroczyły równowartości w złotych 43 mln euro.

Taka definicja jest odmienna od zawartej w Ustawie o swobodzie gospodarczej, z której wynika, że dużym przedsiębiorcą jest ten, który spełnia oba warunki (zatrudnienia i obrotu) jednocześnie.

Z obowiązku sporządzania audytu zwolnione są te podmioty, w których wdrożono:

  • system zarządzania energią określony w Polskiej Normie PN-EN ISO 50001:2011 – „Systemy zarządzania energią. Wymagania i zalecenia użytkowania”
  • lub system zarządzania środowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS).

Przy czym zwolnienie to obowiązuje tylko wtedy, jeżeli w ramach wdrożenia powyższych systemów przeprowadzono audyt energetyczny przedsiębiorstwa.

EMAS (ang. Eco-Management and Audit Scheme, czyli system ekozarządzania i audytu) jest wspólnotowym systemem zarządzania środowiskowego. System zarządzania środowiskowego (SZŚ) to część ogólnego systemu zarządzania organizacji, który umożliwia nadzorowanie i ocenę wpływu działalności organizacji na środowisko oraz działań mających na celu minimalizację negatywnego wpływu. Rejestracja w systemie EMAS jest dobrowolna i oznacza spełnienie przez organizację najbardziej wyśrubowanych wymagań ochrony środowiska. W Polsce rejestr EMAS prowadzi Główny Inspektor Ochrony Środowiska. System zarządzania środowiskiem, o którym mowa w rozporządzeniu EMAS, bazuje na wymogach normy ISO 14001 „Systemy zarządzania środowiskowego – Wymagania i wytyczne stosowania”.

 

KIEDY NALEŻY WYKONAĆ AUDYT PRZEDSIĘBIORSTWA?

Każdy podmiot zobowiązany do wykonania audytu powinien go opracowywać cyklicznie – co 4 lata. Po raz pierwszy należy wykonać audyt energetyczny przedsiębiorstwa w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, a więc do dnia 30 września 2017 r. W terminie 30 dni od jego przeprowadzenia należy zawiadomić o tym fakcie Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Zatem jeżeli audyt zostanie wykonany „na ostatnią chwilę”, we wrześniu 2017 r., to termin na wysłanie zawiadomienia mija 30 października 2017 – stąd wynika wspomniana na początku artykułu data.

Na stronach internetowych URE znajduje się wzór zawiadomienia o wykonaniu audytu do pobrania, również dla ułatwienia w formie edytowalnej2. Zawiadomienie to zawiera oprócz danych formalnych (np. nazwa przedsiębiorcy, dane wykonawcy audytu) również tabelę, w której wyszczególnia się wynikające z audytu przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej wraz z wartością średniorocznej oszczędności energii finalnej określonej w toe (tonach oleju ekwiwalentnego) i okresem korzystania z oszczędności.

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa przeprowadza:

  • Podmiot niezależny od audytowanego przedsiębiorcy, posiadający wiedzę oraz doświadczenie zawodowe w przeprowadzaniu tego rodzaju audytu.
  • Ekspert audytowanego przedsiębiorcy, jeżeli ni...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy