Dołącz do czytelników
Brak wyników

Perfekcyjny instruktaż stanowiskowy

Artykuł | 22 grudnia 2020 | NR 4
0 342

Pracownicy muszą znać niebezpieczeństwo dotyczące pracy, którą wykonują. By je znali i umieli

 

Kodeks pracy narzuca na pracodawcę obowiązek przeprowadzania szkoleń dla pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem ich do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie (art. 2373 Kodeksu pracy). Sam pracodawca zobowiązany jest odbywać okresowe szkolenia w dziedzinie BHP, w zakresie niezbędnych do wykonywania ciążących na nim obowiązków (art. 2374 Kodeksu pracy).

Zasady i zakres szkoleń oraz wymagania dotyczące treści i realizacji programów szkolenia są zawarte w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2004 Nr 180, poz. 1860, z późn. zm.). Określa ono ramowe programy szkolenia, zarówno dla instruktażu ogólnego i stanowiskowego, jak i szkoleń okresowych.

Należy pamiętać, że pracownik wykonujący pracę na kilku stanowiskach pracy powinien odbyć instruktaż stanowiskowy na każdym z nich. Tematyka i czas trwania instruktażu stanowiskowego powinny być uzależnione od rodzaju i zakresu wprowadzonych na stanowisku zmian.

 

Wprowadzenie do pracy

Instruktaż stanowiskowy pracownika zatrudnionego na stanowisku robotniczym oraz innym, na którym występuje narażenie na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, przeprowadza się przed dopuszczeniem do wykonywania pracy na określonym stanowisku. Należy pamiętać, że pracownik wykonujący pracę na kilku stanowiskach pracy powinien odbyć instruktaż stanowiskowy na każdym z nich. W przypadku wprowadzenia na stanowiska, o których mowa wyżej lub w razie zmian warunków techniczno-organizacyjnych, w szczególności zmian procesu technologicznego, zmian organizacji stanowisk pracy, wprowadzenia do stosowania substancji o działaniu szkodliwym czy niebezpiecznym dla zdrowia oraz nowych lub zmienianych narzędzi, maszyn i innych urządzeń, pracownik zatrudniony na tym stanowisku ponownie odbywa instruktaż stanowiskowy przygotowujący go do bezpiecznego wykonywania pracy w zmienionych warunkach. Tematyka i czas trwania instruktażu stanowiskowego powinny być uzależnione od rodzaju i zakresu wprowadzonych na stanowisku zmian. Ramowy program instruktażu stanowiskowego, zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym szkolenia w dziedzinie BHP, został przedstawiony w tab. 1.

Instruktaż stanowiskowy powinien przede wszystkim zapewnić uczestnikom szkolenia zapoznanie się z:

  • czynnikami środowiska pracy występującymi na ich stanowiskach pracy,
  • ryzykiem zawodowym związanym z wykonywaną pracą,
  • sposobami ochrony przed zagrożeniami, jakie mogą powodować te czynniki,
  • metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tych stanowiskach.

Czas trwania instruktażu stanowiskowego powinien być uzależniony od przygotowania zawodowego pracownika, dotychczasowego stażu pracy oraz rodzaju pracy i zagrożeń występujących na stanowisku pracy, na którym pracownik ma być zatrudniony. Nie może wynosić mniej nić 8 godzin lekcyjnych (1 godzina lekcyjna = 45 min).

Instruktaż powinien skończyć się sprawdzianem wiedzy i umiejętności z zakresu wykonywania pracy zgodnie z przepisami oraz zasadami BHP, stanowiącym podstawę dopuszczenia pracownika do wykonywania pracy na określonym stanowisku. Fakt odbycia instruktażu pracownik potwierdza na piśmie w karcie szkolenia wstępnego, która jest przechowywana w aktach osobowych pracownika.

Instruktaż stanowiskowy przeprowadza wyznaczona przez pracodawcę osoba kierująca pracownikami lub pracodawca, jeśli osoby te posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz są przeszkolone w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego. Szkolenie to powinno być uwzględnione w programie szkolenia okresowego prowadzonego dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami.

Instruktaż stanowiskowy przeprowadza wyznaczona przez pracodawcę osoba kierująca pracownikami lub pracodawca, jeśli osoby te posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz są przeszkolone w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego. Szkolenie to powinno być uwzględnione w programie szkolenia okresowego prowadzonego dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami.

Program instruktażu stanowiskowego powinien być stworzony osobno dla każdego stanowiska, na którym zatrudnieni są pracownicy. Oprócz tematów określonych w tab. 1. należy uwzględnić również zalecenia producentów maszyn/urządzeń, których obsługa będzie jednym z obowiązków pracowników.  Wytyczne dotyczące instrukcji zawarte są w dwóch dyrektywach: maszynowej i narzędziowej.

 

Tab. 1. Ramowy program instruktażu stanowiskowego pracownika zatrudnionego na stanowisku robotniczym oraz innym, na którym występuje narażenie na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych
LP. TEMAT SZKOLENIA *) LICZBA GODZIN
INSTRUKTAŻU**)
1. Przygotowanie pracownika do wykonywania określonej pracy, w tym w szczególności:
a) omówienie warunków pracy z uwzg...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy