Dołącz do czytelników
Brak wyników

Rola OZE w ograniczeniu zużycia energii w przedsiębiorstwie (cz. 5)

Artykuł | 23 grudnia 2020 | NR 5
0 71

Uważni czytelnicy tegorocznych numerów „Służb Utrzymania Ruchu” wiedzą już, że wrzesień to ostatni dzwonek na wykonanie obowiązkowego audytu energetycznego dużego przedsiębiorstwa oraz wysłanie zawiadomienia o jego wykonaniu do Urzędu Regulacji Energetyki. Pisaliśmy już o tym, skąd pozyskać dofinansowanie na ten cel, ale warto poznać także funkcje, jakie w termomodernizacji przedsiębiorstwa mogą mieć odnawialne źródła energii.

 

Jednym z działań modernizacyjnych w przedsiębiorstwie może być zastosowanie OZE (odnawialnych źródeł energii), a więc całkowita bądź częściowa zmiana dotychczas stosowanych nośników energii. Ustawa z 20 lutego 2015 r.
(Dz. U. 2015, poz. 478) o odnawialnych źródłach energii wyróżnia kilka typów źródeł takiej energii, z zastrzeżeniem, że każde z nich jest źródłem niekopalnym. W tab. 1 znajduje się zestawienie typów OZE i sposobów ich wykorzystania.

Analizując ten wykaz, można zauważyć, że wykorzystanie niektórych rodzajów OZE w przedsiębiorstwie jest czysto teoretyczne (np. energia fal, prądów, pływów morskich), a innych ograniczone i zależne od położenia firmy (energia wiatru). Inne z kolei wymagają znacznych nakładów finansowych (pompy ciepła). Dlatego też decyzja o zastosowaniu OZE powinna być poprzedzona odpowiednią analizą, która może być wykonana w ramach audytu energetycznego przedsiębiorstwa.

Audyt ten, w przypadku, gdy zostanie w nim zaproponowane zastosowanie OZE, powinien wykazać, że taka zmiana jest uzasadniona ekonomicznie, a więc spowoduje spadek kosztów eksploatacji, spadek zużycia energii końcowej oraz że jest wykonalna technicznie (np. w przypadku, gdy nie ma miejsca na magazyn paliwa, instalacja kotła dużej mocy na biomasę powodować będzie problemy związane z koniecznością częstych dostaw paliwa w małych ilościach).

 

Czy pompy ciepła można zaliczyć do OZE?

Wykorzystanie energii aero-, hydro- lub geotermalnej wiąże się z zastosowaniem pomp ciepła. Pompa ciepła napędzana jest zwykle energią elektryczną, a więc powstaje pytanie, kiedy można zaliczyć pompę ciepła do OZE w przypadku, gdy zasilana jest ona z sieci elektroenergetycznej. Problem ten reguluje Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 4 kwietnia 2014 r. w sprawie sposobu obliczania końcowego zużycia energii brutto ze źródeł odnawialnych oraz sposobu obliczania ilości energii elektrycznej i ciepła z takich źródeł. Powołuje się ono z kolei na art. 5 dyrektywy 2009/28/WE i wytycznych ustalonych przez Komisję Europejską.

Według decyzji Komisji Europejskiej, aby energia przekazywana przez pompy ciepła została uznana za energię odnawialną, minimalna wartość współczynnika SPF (ang. Seasonal Performance Factor) dla pomp ciepła zasilanych energią elektryczną musi wynosić 2,5 przy sprawności produkcji energii elektrycznej 45,5%. Dla pomp ciepła, zasilanych energią cieplną, minimalna wartość SPF musi wynosi 1,15.

W dalszej części artykułu zaprezentowano kilka przykładów zastosowania OZE wynikających z wykonanych przez autorów tekstu audytów energetycznych przedsiębiorstw lub audytów efektywności energetycznej, z czego część rozwiązań została wdrożona w praktyce.

 

Tab. 1. Typy OZE i sposoby ich wykorzystania
Rodzaj odnawialnego
źródła energii
Opis źródła i sposób wykorzystania
Energia wiatru Energia kinetyczna przemieszczających się mas powietrza. Najczęściej przekształcana w energię elektryczną
za pomocą turbin wiatrowych. Może być też przekształcona w energię mechaniczną np. do realizacji
procesów technologicznych
Energia promieniowania
słonecznego
Strumień fal elektromagnetycznych i cząstek elementarnych wykorzystywany jest na dwa sposoby: w kolektorach
słonecznych termicznych cieczowych i powietrznych (podgrzewanie wody lub powietrza) oraz
w kolektorach fotowoltaicznych (produkcja prądu elektrycznego)
Energia aerotermalna Energia skumulowana w postaci ciepła w powietrzu wykorzystywana za pomocą powietrznych pomp ciepła
Energia geotermalna Energia skumulowana w postaci ciepła pod powierzchnią ziemi pozyskiwana bezpośrednio za pomocą
odwiertów do zbiorników wód geotermalnych lub za pomocą gruntowych pomp ciepła
Energia hydrotermalna Energia skumulowana w postaci ciepła w wodach powierzchniowych wykorzystywana również za
pomocą pomp ciepła
Hydroenergia Energia spadku śródlądowych wód powierzchniowych wykorzystywana w elektrowniach wodnych
(z wyjątkiem elektrowni szczytowo-pompowych)
Energia fal, prądów i pływów
morskich
Energia związana z ruchem wody morskiej przekształcana w energię elektryczną za pomocą różnego
rodzaju turbin lub pływaków
Energia otrzymywana
z biomasy, biogazu, biogazu
oraz biopłynów
Biomasa to stałe lub ciekłe substancje pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, które ulegają biodegradacji.
Biogaz to gaz uzyskiwany z biomasy, oczyszczalni ścieków lub z odpadów. Biopłyn to z kolei
paliwo płynne wytworzone z biomasy. Nie może ono być używane w transporcie. Wszystkie te rodzaje
...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy