Wytyczne dotyczące maszyn i urządzeń zasilanych prądem

Obiekt i media

Pracujące maszyny i urządzenia są źródłem licznych zagrożeń, niekiedy lekceważonych czy niedocenianych, a czasami wręcz stwarzanych wskutek niewłaściwego postępowania z nimi. Osobami narażonymi na zagrożenia są przede wszystkim operatorzy czy konserwatorzy, ale bywają także osoby postronne znajdujące się w obrębie pracującego urządzenia.

 

Praca przy maszynach i urządzeniach zasilanych elektrycznie wymaga szczególnej uwagi i ostrożności oraz znajomości występujących zagrożeń. Bezpieczeństwo pracy uwarunkowane jest w szczególności znajomością budowy i zasad pracy urządzeń, prawidłowym wykonywaniem czynności eksploatacyjnych oraz ścisłym przestrzeganiem zasad organizacji pracy i wymagań przepisów.

Szczegółowe sposoby ochrony przed porażeniem prądem zostały opisane w artykule Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym podczas eksploatacji maszyn, który ukazał się w SUR nr 6
(62)/2017 (s. 56-60). W tym tekście natomiast uwaga zostanie zwrócona na bezpieczną organizację stanowiska pracy wyposażonego w maszyny i urządzenia zasilane prądem. 

W ramach przypomnienia – środki ochrony przeciwporażeniowej dzielimy na dwie grupy:

 • organizacyjne:
 • systematyczne szkolenie pracowników,
 • właściwe kwalifikacje personelu,
 • korzystanie ze środków informacji wizualnej,
 • konserwacja i pomiary,
 • właściwe oświetlenie,
 • stosowanie sprzętu ochrony osobistej,
 • techniczne:
 • podstawową (przed dotykiem bezpośrednim), która ma na celu zapobiegać porażeniom od napięć roboczych, a jej zadaniem jest niedopuszczenie do zetknięcia się człowieka z przewodzącymi elementami obwodów elektrycznych,
 • dodatkową – ochrona taka ma na celu zapobieganie porażeniom od napięć roboczych, a jej zadaniem jest niedopuszczenie do wystąpienia i długotrwałego utrzymywania się niebezpiecznego napięcia dotykowego (np. powyżej 50 V

przy prądzie zmiennym i warunkach środowiskowych).

Praca przy obsłudze urządzeń elektrycznych obejmuje takie czynności, jak:

 • uruchamianie i zatrzymywanie urządzeń,
 • nadzór urządzeń w czas...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • sześć numerów magazynu „Służby Utrzymania Ruchu”,
 • dodatkowe artykuły niepublikowane w formie papierowej,
 • dostęp do czasopisma w wersji online,
 • dostęp do wszystkich archiwalnych wydań magazynu oraz dodatków specjalnych...
 • ... i wiele więcej!

Przypisy